Půjčovna her - všeobecné podmínky

 • Provozovatel půjčovny her je Rodinné centrum Ferda z.s.
 • Klientem se může stát fyzická osoba starší 18 let po předložení platného občanského průkazu
 • Jeden klient může mít současně zapůjčené maximálně 2 hry (členové RC až 4 hry).
 • Hru je možné si předem rezervovat na webových stránkách Rodinné centrum Ferda z.s. vyplněním rezervačního formuláře. O potvrzení rezervace budete informováni na Vámi zadanou emailovou adresu.
 • Hry je možné si zapůjčit na dobu 14 dnů.
 • Výše nájemného je jednotná, a to 25 Kč/hru (členové RC mají zvýhodněnou cenu 20 Kč/hru). Navíc platíte vratnou zálohu ve výši 200 Kč/hru, která obdržíte zpět při vrácení. Členové RC zálohu neplatí.
 • Jestliže bude klient v prodlení s vrácením hry, bude mu za každý započatý den prodlení účtováno 5 Kč.
 • Po dobu výpůjčky klient plně zodpovídá za hru.
 • Pokud klient vrátí hru poškozenou, ale její poškození, dle názoru provozovatele, nebrání jejímu dalšímu užívání, je klient povinen zaplatit smluvní pokutu (výše pokuty bude určena individuálně).
 • V případě ztráty hry nebo jejího poškození, dle názoru provozovatele, takovým způsobem, který znemožňuje její další řádné užívání (např. ztráta jejích jednotlivých částí) je klient povinen zaplatit provozovateli pořizovací cenu hry. Takovouto hru není provozovatel povinen od klienta převzít zpět a hra se tak stává majetkem klienta.
 • Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 10.10.2014