top of page

Dětská Skupina Mraveniště Svitávka

Stejně jako mravenci, tak i my společně pracujeme na tom, aby bylo naše mraveniště místem, kde je nám Všem dobře. Naši školičku chceme budovat na respektu k osobnosti dítěte tak, aby mu bylo v kolektivu hezky a naučilo se s námi spoustu super věcí. Pomůžeme Vašim dětem, aby to dokázali sami!

Naše školička je našim splněným snem a né jen zaměstnáním!

Základní informace:

00000-00562277.webp

otevírací doba

Pondělí - Pátek

Od - Do

(včetně prázdnin)

kapacita

Kapacita naší dětské skupiny je

12 dětí.

věkové rozmezí

naši DS mohou navštěvovat děti od 2 do 6 let , včetně předškolní přípravy

3881027_xl.jpg
3881027_xl.jpg

,,Výchova dětí předškolního věku nemá směřovat k přípravě na školu, ale k přípravě na život."   
                                                                                                                                  ( Marie Montessori )

Další informace:

Výše základní ceny za služby DS byla stanovena na 3 500 Kč měsíčně. S rodiči/zákonnými zástupci dítěte bude uzavřena Smlouva, která mj. specifikuje termíny a způsob platby ceny za služby DS.


Rodiče dále hradí dítěti stravné, které se bude pohybovat kolem 1000,-Kč. Obědy budeme brát z
mateřské školky Svitávka, ostatní bude v režii DS Mraveniště.


Pro přijetí dítěte je nutné dodržet §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který
stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Pro přijetí do DS není klíčová úroveň sebe-obsluhy. Pomůžeme odplenkovat a vše doučíme. Spolu s rodičem budeme vypracovávat individuální plán.


Vznikne uzavřená facebooková skupina, kde se pokusíme na denní bázi (nebo jak bude možné) přidávataktuální fota, videa a info. Rády bychom dopolední práci na elipse vysílaly živě do skupiny, abyste se mohli podívat, jak Vaše děti pracují.


Součástí našeho vzdělávacího plánu bude zaměření na sebepéči, užití Montessori prvků a celostní přístup k dítěti. Jednou z našich vášní je lesní pedagogika a určitě budeme chtít být s dětmi co nejvíce venku (hřišťátko u dětské skupiny, komunitní zahrádka Svitávka, park a okolí Svitávky, max 1x týdně školkové hřiště). Pokud si rodiče budou přát, pak do programu můžeme zařadit angličtinu nebo dětskou jógu.

Pravidla pro přijetí do DS Mraveniště Svitávka
1 - Přednost mají děti, které bydlí na území městyse Svitávka.
2 - Přednostně jsou přijaty děti, které svou docházkou navazují na rok předešlý nebo navštěvovali
Školičku Haničku.
3 - Dále jsou přijaty děti, jejichž sourozenec naši dětskou skupinu navštěvoval, má alespoň 2 roky a rodič řádně vyplnil tuto přihlášku do pořadníku.
4 - Počet dnů - V případě velkého počtu přihlášek, budou upřednostněny děti s celotýdenní docházkou nebo pokud máme již obsazena všechna místa a můžeme nabídnout například jen 2 dny v týdnu, kontaktujeme rodiče, který tuto variantu preferuje.
5 - Dalším kritériem je věk dítěte – primárně bereme děti od dvou let, mladší děti mohou být přijaty, pokud ani po druhém kole není naplněna kapacita dětských skupin staršími dětmi. Minimální věk dítěte pro přijetí je jeden rok.
6 - Záleží na pořadí v pořadníku – Přednost mají dříve podané přihlášky.

bottom of page